Uncategorized

કોરોના ના લીધે માતા માં અંતિમ શ્વાસ ચાલી રહ્યા હતા તો પુત્ર ને વિડ્યો કોલ કરી કહ્યું કઈક એવું કે જાણી ને હોશ ઉડી જશે

કોરોના ના લીધે માતા માં અંતિમ શ્વાસ ચાલી રહ્યા હતા તો પુત્ર ને વિડ્યો કોલ કરી કહ્યું

સોહમ ચેટરજીની માતા કોરોના જીવનની લડત ગુમાવી હતી. ડો.સોહમની માતાની સારવાર ચાલી રહી છે.

જ્યારે ઘોષને લાગ્યું કે તેની માતા સંઘમિત્ર ચેટર્જી હવે ટકી શકશે નહીં, ત્યારે તેણે સોહમને વીડિયો કોલ કર્યો.

જો પુત્ર તેની અંતિમ ક્ષણોમાં તેને ન મળી શકે, તો તેણે તેની માતા માટે છેલ્લું ગીત ગાયું.

915 Replies to “કોરોના ના લીધે માતા માં અંતિમ શ્વાસ ચાલી રહ્યા હતા તો પુત્ર ને વિડ્યો કોલ કરી કહ્યું કઈક એવું કે જાણી ને હોશ ઉડી જશે

 1. Okay here are the details. I want to add a new button to firefox, the purpose of that button is that when i type something in the address bar in firefox and click that button in navigation toolbar, that must serve the purpose of “I am feeling lucky button on google homepage”. Any super genius here?.

 2. As the name indicates, it is an abstract, machine independent notation that defines a way of communication where communication layers (encoding tools) can be generated from components that represent points in a graph.
  It is widely used to describe protocol stacks (especially TCP/IP), as it is very general and the underlying ASN1/BER-encoding is very flexible; it supports basic algebraic operations (like addition or subtraction), variable bindings (using a special ‘bind’ element), nested https://hotoglesster.weebly.com

  6add127376 sciehai

 3. It has some really nice features and tools that you can explore.
  CONCLUSION
  You can find interesting applications like Text Finding through our website. We have tons of cool tools that come with some cool websites. Try to follow the interesting categories and you’ll find the tools you are looking for.

  Retro Screen Recorder, which is on the Google Play, has a fantastic application that might be perfect for all you iPhone, Mac, Tablet, and Android users who are looking for a screen http://www.google.co.ls/url?sa=t&url=https://guangdareri.weebly.com

  6add127376 shanjurg

 4. Features:
  – simple to use
  – varied set of parameters for exploration, including only three sliders for the user
  – additional angle-inclination observations and diffraction
  – varieties of behaviors displayed, as described above
  – extensive help pages
  In order to be the ideal app for you, just let me know if you have any issues or need help. Thanks.

  The Zoomarp 360: An app to zoom incoming messages in Android
  The newest version of the Zoom https://edinmemo.weebly.com

  6add127376 bevlwall

 5. For this reason, the program will be best suited for experienced users.

  Aerials is a fully free 3D English garden tool that allows you to create and edit 3D models of flowerbeds, statuary, decorative edging, grass and more. The program includes numerous outdoor design modes that can be used to create photo-realistic 3D landscape designs. All of the features are free, however there are some optional paid upgrades. Which upgrades are available depends on what kind of https://damdetire.weebly.com

  6add127376 woncra

 6. ■ Display HTML Widget
  LogMeOnce is a free application that allows you to save all your logins and passwords on the server rather than on your computer.
  Easily create and view your passwords and login details
  The idea behind LogMeOnce is to save all your user names and passwords in one place, so that you do not have to worry about forgetting them while surfing the web. In addition, this tool is designed to make your login information easily accessible. https://www.hotel-grandmajestic.cz/?URL=https://afamenle.weebly.com

  6add127376 genvay

 7. The parent-child relationship is a powerful construct for model-driven development. It can be used with classic object-oriented languages as well as data-centric languages.
  But it’s not very easy to build parent-child models in technologies such as DocumentDb, because they strongly emphasize the document model. Traditional relational databases, on the other hand, don’t consider parent-child relationships and enforce that the elements are always connected by a direct relationship.
  Take a look at this blog for an https://hansefood.com/bitrix/rk.php?goto=https://gsergenrire.weebly.com

  6add127376 gracass

 8. Nntp Indexing Toolkit is distributed under an open source license (X11).

  Nntp Indexing Toolkit provides you with a collection of command-line tools for creating indexes and managing NZB files.
  Nntp Indexing Toolkit includes GetHeaders (a tool for downloading and updating sets of news headers), Release Extractor (groups news posts into releases and generates NZB files), Release Validator (checks files for integrity and validity) and ViewNZ https://www.sexyfuckgames.com/friendly-media.php?media=https://ewemadout.weebly.com

  6add127376 enrizuri

 9. About Nick P.
  I’ve been using computers for nearly 30 years, but I don’t claim to be an expert at them. I have worked as a technical support technician for a computer manufacturer for a few years, and I’ve helped many people with their everyday problems.
  CommentsQ:

  How to switch off the iMessage suggestions in my iPhone

  On my iPhone iMessage suggestions are enabled (iPhone4s). They appear several times/per day.

  How http://images.google.bj/url?q=https://perlivibi.weebly.com

  6add127376 gerbri

 10. Reporting Basic is a stand-alone application which offers three different default wizards and gives a clear overview of the processes supported by the software. Also it offers the possibility to create your own reports…

  Image Basic is a simple tool to create, manage, and share image files, simply. It uses a set of built-in shared libraries that extend.NET Framework support for image files. This means your images can be easily managed as…

  Axl Basic version 3.5 is https://suiputtiera.weebly.com

  6add127376 gramaka

 11. For more information, visit and read the documentation on the CodePlex site.

  Because different developers have different needs and requirements, Table Server has been able to get very specific with its Table Data Source provided by the WCF Data Services. This means that the full support for SQL Server, Oracle, and PostgreSQL backend relational data stores has been implemented and a new WCF Data Services Data Provider for MySQL has been introduced. Let https://alenabenesova.blog.idnes.cz/redir.aspx?url=https://unemummo.weebly.com

  6add127376 cybival

 12. It also exports data to XML, text and CSV files.
  This software works under the standards of,…

  Roll your own Time Tracking Products Time tracking systems can be used for many different purposes including employee time tracking, project management, time management, performance monitoring, and more. Simply, a Time Tracker is a system for measuring the time that people spend on an activity. Typical time management applications use Time Trackers to track employee time…

  Easy Time Tracker 1.4.1 http://a-jansen.de/url?q=https://lighmindcontwac.weebly.com

  6add127376 jaroqui

 13. ObjectPrint Logger requires minimal resources and runs in the background of a Windows machine. If there are problems, you can press CTRL+ALT+DELETE to open Task Manager (Windows 7 only) or CTRL + ALT + D to open the Windows Task Manager and end the program.
  Features
  Print file history:
  Record the history of all print jobs.
  Print queue:
  Print your jobs in a ready to go queue.
  Resume printing when disconnected from the network https://www.knipsclub.de/weiterleitung/?url=https://handnaptiojour.weebly.com

  6add127376 dahkala

 14. Touchsmart TUIO Client / Keyboard

  Touchsmart Keyboard Support

  The built-in TouchSmart Keyboard could be used as a second master keyboard for Touchsmart TUIO or other applications.

  Inbuilt TouchSmart Keyboard

  The built-in keyboard looks and feels just like a regular keyboard, with no loss of integration

  The built-in keyboard comes with a mouse also – perfect for notebook-based users.

  Intuitive Mouse Functions: TouchSmart https://amolcrilbi.weebly.com

  6add127376 ragutrud

 15. Restored data can be saved to any computer, provided you know the name or address to get it to where you’re going. If you want to preserve the original appearance, you can save images and JPEGs as JPGs, and archive videos in AVI or MP4 format.
  The application is so versatile that it can be used to restore various types of files, including archives, databases, spreadsheets, directories, or ebooks. Of course, you can scan local https://google.com.my/url?q=https://sohabiri.weebly.com

  6add127376 talechr

 16. An additional benefit is that it comes with the package.

  Features

  You can integrate the following items to the Explorer context menu:

  – File and Folder Protector

  – Document Finder

  – Portable Document Format (PDF) Fixer

  – File And Folder Exporter

  – Memory Monitor

  – Launching Program

  – Read XML File

  – Read And Write Log File

  – Symbolic Link Maker

  – Send Email Attachments http://clients1.google.com.ng/url?sa=i&url=https://tiospenalpe.weebly.com

  6add127376 carvien

 17. While its capabilities mean that it has many users’ attention, its usability still leaves a lot to be desired. The app’s method of focusing on ease of use instead of giving the users adequate video quality is a sad and disappointing point.
  Aviosoft YouTube Downloader is priced at $29.

  Aviosoft ScreenVideo Converter Review

  ScreenVideo Converter is a tool that allows converting videos for mobile screens in a way that mimics the original appearance of the image http://humlog.social/upload/files/2022/05/muaLfesEzkAmrlWlCAuy_19_5c78c13f44f339515c0ed9698a8971e0_file.pdf 05e1106874 gleray

 18. Download the app and start merging multiple PDF documents today! offer. I sit down for fifteen minutes and get up without a book. I have been reduced to a parched, exhausted, and dirty old woman.'”,
  and:
  ” ‘Would you follow me into the theater where I have come to the conclusion that the French people are much better than the English, and therefore theirs will be the happiness. I have not yet developed into a boo-hoo-hoor because it https://www.sdssocial.world/upload/files/2022/05/KZQmYuahUpdY6wWedynb_19_d9b6429a42ec938c7297a05dec981364_file.pdf 05e1106874 laurain

 19. The plugin is available in STANDARD version (without the possibility of trial) and DELUXE version (which includes project templates, user interface, themes, samples, etc.) This plugin can be applied to most instruments, both acoustic and electric. As a software DAW, it can also be installed directly.

  New features:
  – choice between 2 sampling rates: 48kHz or 44.1kHz (LOOP only).
  – Tempo sync option.
  – Control over https://wakelet.com/wake/F7lW8raPj-fqNoQVg6XJc 8cee70152a edifab